Łączna liczba wyświetleń

Wyszukiwarka sprecyzowana do Twoich potrzeb

wtorek, 1 czerwca 2010

Art. 3. podpunkty 1-3

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć
budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej,
szeregowej lub
grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub
obiektem małej architektury,
jak:
lotniska,
drogi,
linie kolejowe,
mosty,
estakady,
tunele,
sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje),
ochronne,
hydrotechniczne,
zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe,
cmentarze,
pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod
maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;Art. 3. W ustawie jest o:
1) obiekcie budowlanym to jest to:
a) budynek z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
2) budynku - to taki obiekt budowlany, który jest
trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (ścian i stropów)
oraz posiada fundamenty i dach;
2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć
budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej,(bliźniak)
szeregowej lub
grupowej,
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, (w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż
dwóch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;)
3) budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący
budynkiem lub
obiektem małej architektury,
jak:
lotniska,
drogi,
linie kolejowe,
mosty,
estakady,
tunele,
sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe,
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje),
ochronne,
hydrotechniczne,
zbiorniki,
wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne,
oczyszczalnie ścieków,
składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe,
cmentarze,
pomniki, a także
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty pod
maszyny i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz